Informacje dla Studentów

Administracji US w Jarocinie

Informacja dotycząca odbioru dyplomów ukończenia studiów

Absolwenci 2015, którzy jeszcze nie odebrali dyplomów ukończenia studiów proszeni są o zgłaszanie się po odbiór dyplomów OD ŚRODY 23 WRZEŚNIA 2015 r. Punkt Informacyjny Uniwersytetu Szczecińskiego w Jarocinie jest czynny do 29 września w godzinach 10.00 do 13.00. Ze względu na rozpoczęte pracy remontowe budynku przy ulicy Przemysłowej, zapraszamy po odbiór dyplomów do sekretariatu WWSHE (budynek A, II pietro), Aleja Niepodległości 34a.

WAŻNE! Przedłużenie terminu złożenia PRACY DYPLOMOWEJ

Studenci, którzy nie złożą zaakceptowanej przez promotora pracy dyplomowej (magisterskiej lub licencjackiej) do dnia 22 września, do godziny 13.00, powinni w najkrótszym możliwym terminie (nie później niż do 25 września br.)  dostarczyć podanie skierowane do Dziekana Zamiejscowego Wydziału Społeczno – Ekonomicznego w Gorzowie Wielkopolskim prof. dr hab. Jerzego Dudzińskiego z prośbą o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej. Obowiązek ten wynika z  paragrafu 53 REGULAMINU STUDIÓW UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, który stanowi co następuje:

 1. Pracę dyplomową student winien złożyć w terminie uzgodnionym z promotorem, nie później niż do końca ostatniego semestru studiów, co stanowi warunek zaliczenia seminarium dyplomowego na ostatnim semestrze studiów.
 2. Dziekan, na wniosek kierującego pracą lub na wniosek studenta, może przesunąć termin złożenia pracy dyplomowej, nie więcej jednak niż o trzy miesiące w stosunku do terminu, o którym mowa w ust. 1.
 3. W przypadku niezłożenia przez studenta pracy dyplomowej w wyznaczonym terminie dziekan podejmuje decyzję o skreśleniu z listy studentów.

wnioski stypednialne

Studenci, którzy chcą złożyć wniosek o stypendium, pobierają odpowiedni formularz dostępny na indywidualnych kontach, wpisują nową nazwę wydziału – Zamiejscowy Wydział Społeczno-Ekonomiczny w Gorzowie Wielkopolskim i wypełniony wniosek przesyłają na adres wydziału: Zamiejscowy Wydział Społeczno -Ekonomiczny w Gorzowie Wielkopolskim, ulica Myśliborska 30, 66-400 Gorzów Wielkopolski, Telefon:91 444 10 83

Prace dyplomowe, egzaminy magisterskie i licencjackie

Uwaga absolwenci 2015.  Prace licencjackie i prace magisterskie można składać do wtorku (22 września) włącznie w godzinach od 10.00 do 13.00.

Informujemy, że ze względu na rozpoczęte prace remontowe budynku przy ulicy Przemysłowej, prace dyplomowe (magisterskie i licencjackie) można składać w punkcie informacyjnym dla studentów US kierunku Administracja, w Jarocinie, Aleja Niepodległości 34a (sekretariat WWSHE, budynek A, II piętro) od 15 do 29 września 2015 roku w godzinach od 10.00 do 13.00. Studenci którzy złożą prace do 22 września i uzyskają pozytywne oceny ze wszystkich przedmiotów programu kształcenia będą mogli przystąpić do egzaminów dyplomowych (magisterskich i licencjackich) w Jarocinie, które zaplanowano na 28 i 29 września.

Prosimy o dokonanie wyboru terminu (28 lub 29 września) w porozumieniu z promotorem.

Wszyscy promotorzy zostali poinformowania o wrześniowych terminach egzaminów dyplomowych.

Punkt Informacyjny Uniwersytetu Szczecińskiego w Jarocinie będzie czynny od 15 do 29 września w godzinach 10.00 do 13.00. Ze względu na rozpoczęte pracy remontowe budynku przy ulicy Przemysłowej, zapraszamy po odbiór dyplomów do sekretariatu WWSHE (budynek A, II pietro), Aleja Niepodległości 34a.  Od października 2015 roku wszystkie egzaminy i zaliczenia będą odbywały się w siedzibie Zamiejscowego Wydziału Społeczno-Ekonomicznego w Gorzowie Wielkopolskim (http://gorzow.univ.szczecin.pl/)

POŁĄCZENIE WYDZIAŁÓW (sprawdź)

SESJA EGZAMINACYJNA POPRAWKOWA

WAŻNE! Harmonogram SESJI POPRAWKOWEJ

Ważna informacja dla studentów studiów I stopnia (licencjackich) i II stopnia (magisterskich) kierunku Administracja, którzy nie mają zaliczonych wszystkich przedmiotów z roku akademickiego 2014/2015 lub lat wcześniejszych i powinni uzyskać odpowiednie zaliczenia w sesji poprawkowej.

Informujemy, że dla studentów I i II stopnia (magisterskich i licencjackich) obowiązkowe egzaminy i zaliczenia ze WSZYSTKICH przedmiotów odbędą się w następujących terminach:

 • studia licencjackie   16 (środa) września w godzinach 12.00-14.00
 • studia magisterskie 17 (czwartek) września w godzinach 12.00-14.00
  w Jarocinie, Aleja Niepodległości 34a (ze względu na rozpoczęte prace remontowe budynku przy ul. Przemysłowej 3, egzaminy i zaliczenia odbędą się w siedzibie WWSHE)
  Uzgodniono w wykładowcami prowadzącymi poszczególne przedmioty, że egzaminy i zaliczenia będą miały formę pisemną.
  Studenci, którzy nie przystąpią do egzaminów i zaliczeń w wyznaczonym terminie i przedstawią usprawiedliwienie, będą mogli zdawać zaległe egzaminy i zaliczenia w nowej siedzibie wydziału w Zamiejscowym Wydziale Społeczno -Ekonomicznym w Gorzowie Wielkopolskim, w terminach uzgodnionych indywidualnie po 29 września.
 • Lista studentów, którzy powinni przystąpić do zaległych zaliczeń lub/i egzaminów:
 • 208186 (gospodarka komunalna)
 • 212219 (przedmioty wynikające z różnicy programowej – etyka, ustrój organów ochrony prawnej, prawo i postępowanie podatkowe)
 • 208191 (gospodarka komunalna, socjologia, prawo pracy)
 • 208183 (Organizacja i zarządzanie w administracji)
 • 199340 (Prawo karne skarbowe, Wybrane aspekty gospodarki nieruchomościami)
 • 204019 (Prawo karne skarbowe)
 • 212218 (Logika)